Forretningsvilkår

K. A. RASMUSSEN AS’ FORRETNINGSVILKÅR

Gjeldende fra 12.5.2022

Disse forretningsvilkårene (heretter «Forretningsvilkårene») gjelder for enhver ordre, avtale eller transaksjon mellom K.A. Rasmussen AS, org. nr. 915 309 054
(heretter «KAR»), og KARs kunder.

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Forholdet mellom Forretningsvilkårene og andre avtaledokumenter

Bestemmelsene i disse Forretningsvilkårene supplerer alle ordre, avtaler og transaksjoner mellom KAR og KARs kunder. Ved motstrid mellom bestemmelser i Forretningsvilkårene og avtale mellom KAR og kunden, har bestemmelsene i avtalen forrang.  

1.2. Endring av Forretningsvilkårene

KAR vil varsle endringer i Forretningsvilkårene på
karasmussen.com

1.3. Kundeopplysninger, kunderegister og
«Ansvarlig Metallhandel»

Kunden er kjent med og aksepterer at KAR har rutiner for å innhente opplysninger om kundeforholdet, kundens reelle rettighetshavere og edelmetallenes og pengenes opphav. Formålet med dette er å unngå å bidra til terrorfinansiering, hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. KARs policy, rutiner og regler for dette benevnes samlet «Ansvarlig Metallhandel», og innebærer innhenting og kontroll av opplysninger fra kunden selv og fra offentlig tilgjengelige registre.

Kunden plikter å utfylle KARs kundeopplysningsskjema ved etablering av kundeforhold, ved periodisk oppdatering eller når KAR for øvrig finner det nødvendig. Kunden plikter å varsle KAR ved enhver endring av opplysninger som kan ha betydning for kundeforholdet ved å justere sin kundeinformasjon på Min Side. Kunden er kjent med at KAR på eget initiativ kan tilføye, rette og benytte opplysninger som er tilgjengelige i offentlige registre.

Dersom det ved KARs kontroll av kundeforholdet viser seg at det foreligger brudd på KARs regler for Ansvarlig Metallhandel, har KAR rett til å si opp avtalen med kunden med umiddelbar virkning. KAR vil ved periodisk gjennomgang av sitt kunderegister inaktivere kunder som ikke har hatt transaksjoner på sin kundekonto de siste fem år.

1.4. Personvern

Alle personopplysninger behandles i samsvar med KARs personvernerklæring som er tilgjengelig på
karasmussen.com

1.5. Edelmetallpriser

Alle transaksjoner med edelmetaller gjøres med utgangspunkt i gjeldende markedspris (spot) eller førstkommende notering i markedet (London Gold/Silver/Platinum/Palladium Price), gjerne kalt «benchmark» eller «fixing», med et prosentvis tillegg eller fradrag. For transaksjoner med rhodium er prisgrunnlaget siste tilgjengelige markedspris. Ved bestillinger eller ordre basert på «benchmark» eller «fixing», vil grunnlaget for metallprisen på ordren bli bestemt når prisgrunnlaget foreligger. Dersom ordrebekreftelsen produseres før prisgrunnlaget foreligger, skal den angi at metallprisen vil bli oppdatert.

1.6. Motregning og betaling fra tredjeparter

KAR har rett til å foreta motregning av enhver ubetalt faktura, uavhengig av forfallsdato, i forbindelse med utbetaling av oppgjør for KARs kjøp av metaller eller ved bruk av metaller som kunde har på metallkonto hos KAR.

KAR aksepterer ikke betaling for varer eller tjenester fra tredjeparter.

1.7. Konfidensialitet / immaterielle rettigheter

Enhver opplysning som mottas av henholdsvis KAR eller kunden i tilknytning til avtaleforholdet mellom dem, og som ikke er offentlig tilgjengelig, skal holdes konfidensiell av partene.

KAR innehar og eier enhver rettighet knyttet til KARs virksomhet, KARs produksjonsmetoder og -prosesser, herunder enhver opphavsrett, patentrettighet, knowhow, design og forretningshemmelighet. Denne avtalen gir ikke kunden noen rett til å benytte KARs rettigheter uten skriftlig samtykke.

1.8. Lovvalg og tvisteløsning mv.

Ethvert avtaleforhold mellom KAR og KARs kunder reguleres av norsk rett.

Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med et avtaleforhold mellom KAR og KARs kunder, skal søkes løst ved forhandlinger.

Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten bringes inn for de alminnelige domstoler til behandling. Østre Innlandet tingrett er rett verneting.

Henvisninger til norske lover i disse Forretningsvilkårene omfatter de angitte lovene slik de til enhver tid gjelder, med tilhørende forskrifter.

2. SALG AV VARER OG TJENESTER

2.1. Tilbud og aksept

Med mindre annet fremkommer av et skriftlig tilbud fremsatt av KAR, gjelder en akseptfrist på 14 dager.

2.2. Ordrebekreftelse

Enhver skriftlig ordrebekreftelse skal anses bindende for partene, med mindre kunden innen rimelig tid har påpekt feil ved denne. I de tilfeller ordrebekreftelse ikke foreligger, skal faktura anses å være ordrebekreftelse.

2.3. Vektavvik på edelmetaller

Ved forsendelser av edelmetallegeringer eller andre varer som prises etter vekt, kan oppveiet vekt avvike med inntil 5 % fra kvantumet som følger av mottatt innkjøpsordre eller utstedt salgsordrebekreftelse. Et slikt avvik kan ikke påberopes som en mangel ved varen.

2.4. Varer produsert på kundens spesifikasjon

Ved produksjon av varer på kundens spesifikasjon eller varer som ligger utenfor KARs standardsortiment, gis KAR rett til å fakturere avtalt vederlag for produksjonsverdien dersom kjøpet heves, uansett årsak.

2.5. Spesialbestillinger

KAR kan bistå kunde med å fremskaffe legeringer, artikler, maskiner eller lignende fra samarbeidspartnere utover hva som ligger i vårt standard produktsortiment. I de tilfeller hvor en kunde gjør en bestilling av denne type, anses ordren som bindende og varen vil ikke ha returrett. 

2.6. Frakt og forsikring

Ved ethvert sendekjøp vil KAR fakturere kunden for frakt og forsikring.

2.7. Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser fastsettes i henhold til Incoterms 2020. Standard leveringsbetingelse ved salg til innenlandsk kunde er CIP («Carriage and Insurance Paid To») med angivelse av avtalt destinasjonsadresse eller vareadresse.

Standard leveringsbetingelse ved eksport er FCA («Free Carrier») med angivelse av avtalt leveringsadresse.

Ved returer og reklamasjoner skal kunden ha risikoen for varen og holde varen forsikret inntil den er stilt til KARs disposisjon ved KARs forretningssted Birkebeinervegen 24, 2326 Hamar eller Hovfaret 17, 0275 Oslo.

KAR vil på forespørsel fremlegge forsikringssertifikat som bevis på at varen er forsikret når forsikringsansvaret under transport hviler på KAR i henhold til leveringsbetingelsene.

2.8. Betaling

Standard betalingsbetingelse for privatpersoner er forskudd.

Bedriftskunder faktureres etterskuddsvis, gitt akseptabel forutgående kredittvurdering. KAR forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling også fra bedriftskunder før utlevering av varer finner sted.

Ved utsendelse av papirfaktura påløper det et fakturagebyr.

Dersom kunden ikke overholder sin betalingsforpliktelse eller på annen måte misligholder eller lar være å oppfylle avtalen, har KAR rett til å få erstattet sitt tap dersom prisgrunnlaget for det aktuelle edelmetallet har falt i perioden mellom fakturering og opphør av avtalen.

2.9. Betalingspåminnelse og forsinkelsesrente

Betalingspåminnelser (purringer) er gebyrbelagt. Dersom betaling ikke er mottatt innen 14 dager fra utstedelse av betalingspåminnelse, vil andre gangs betalingspåminnelse bli utstedt som varsel om inkasso. Inkasso vil bli iverksatt dersom betaling ikke er mottatt innen 14 dager fra utstedelse av varsel om inkasso.

Enhver betalingspåminnelse eller påkrav om betaling sendes elektronisk når slik meddelelse kan skje på betryggende måte.

Forsinkelsesrente ved manglende betaling fastsettes i henhold til lov-1976-12-17-100 (forsinkelsesrenteloven).

2.10. Eiendomsforbehold

Ved salg av varer forbeholder KAR seg eiendomsretten til enhver vare inntil den er fullt ut oppgjort (salgspant). Inntil varen er fullt ut oppgjort kan den ikke inngå i kundens eventuelle varelagerpant, og skal holdes adskilt og tydelig merkes «Tilhører K.A. Rasmussen AS» inntil varen tas ut til bruk for kundens egen produksjon.

2.11. Mangler ved varen. Misligholdsbeføyelser. Angrerett

Kjøpslovene (lov-1988-05-13-27 (kjøpsloven) og lov-2002-06-21-34 (forbrukerkjøpsloven)) er bestemmende for hva som utgjør en eventuell mangel ved en vare som er levert av KAR. Dersom det foreligger en mangel, regulerer kjøpslovene hvilke rettigheter og plikter som gjelder i forholdet mellom partene.      

Det foreligger ingen retur- eller angrerett ved kjøp av varer, med mindre varekjøpet omfattes av lov-2014-06-20-27 (angrerettloven). 

Ved varekjøp som omfattes av angrerettloven, jf. punkt 2.11 nedenfor, er angrefristen 14 dager fra mottak av varen(e), jf. angrerettloven § 21. Varekjøp av edelmetaller er unntatt fra angrerettloven, jf. § 22 bokstav d), og slike varekjøp gir ingen angrerett.

Retur av varer i henhold til angrerettloven må være forhåndsavtalt med KAR og skje innen 14 dager etter at angreretten ble utøvd, jf. angrerettloven § 25. Returskjema skal følge den returnerte varen. Varen må være i original forpakning, uåpnet og uten skader og ellers ikke være gjort mindre salgbar. Varen må være forsvarlig emballert ved retur til oss. Spesialbestilte varer har ingen returrett. Kunde må selv betale returkostnadene, med mindre annet er særskilt avtalt. Oppkravspakker kan ikke benyttes ved retur.  

Ved tap eller skade på varesending ved mottak hos kunden skal kunde umiddelbart informere KAR og transportør med bilder og beskrivelse av skaden/tapet.

2.12. Særlige bestemmelser for bestilling fra nettbutikk

Ved bestilling fra nettbutikk anses bindende avtale inngått når kunden har sendt bestilling til KAR. Betaling og levering er regulert i Forretningsvilkårenes punkt 2.6 flg.

Ved forbrukeres bestilling fra nettbutikk gjelder bestemmelsene om angrerett etter disse Forretningsvilkårene punkt 2.11 tredje og fjerde ledd. Angrerettskjema følger med leveringen eller bestillingsbekreftelsen. Angrerettskjema finnes også på karasmussen.com

Ved forsinkelse eller mangler fra KAR gjelder reglene i kjøpsloven (kap. V) for næringsdrivende. 

For forbrukere gjelder reglene i forbrukerkjøpsloven kap. 5 og 6. Ved mangler KAR hefter for, jf. punkt 2.11, kan kunde som er forbruker gjøre krav gjeldende slik det fremkommer av forbrukerkjøpsloven § 26, herunder:

a)        holde kjøpesummen tilbake etter § 28
b)        velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
c)         kreve prisavslag etter § 31
d)        kreve heving etter § 32
e)        kreve erstatning etter § 33

Forbrukere må reklamere innen rimelig tid etter at mangel oppdages eller burde vært oppdaget,
jf. forbrukerkjøpsloven § 27.

Ved forsinkelse kan kunde som er forbruker gjøre gjeldende krav slik det fremkommer av forbrukerkjøpsloven § 19,
herunder:

a)        holde kjøpesummen tilbake etter § 20
b)        kreve oppfyllelse etter § 21
c)        kreve heving etter § 23
d)        kreve erstatning etter § 24

KARs personvernserklæring finnes på karasmussen.com , jf. Forretningsvilkårenes punkt 1.4.

For øvrig gjelder Forretningsvilkårene for bestilling fra nettbutikk, med mindre noe annet er bestemt i dette punkt 2.12 eller særskilt avtalt mellom KAR og kunden.

3. KJØP OG RAFFINERING AV METALLER

3.1 Prosessbeskrivelse

KAR mottar og kjøper edelmetaller fra kunder for raffinering, bearbeiding eller videresalg. Raffinering av edelmetaller vil si å separere og utvinne de enkelte elementene gjennom metallurgiske prosesser. Ved mottak av metaller vil KAR veie, homogenisere og fastsette metallenes renhet ved analyse. Analyser kan foretas ved bruk av røntgenapparat eller fullverdige kjemiske analyser.

Enhver forsendelse til KAR skal varsles på forhånd.

Etter homogenisering ved smelting eller oppløsning vil metallene som er innlevert av kunden ikke lenger være identifiserbare eller separable fra øvrige metaller i KARs edelmetallbeholdning. Metallene som KAR utvinner i raffineringsprosessen vil være gjenstand for analyseusikkerhet, smeltesvinn og prosessrisiko.

Kunden kan på forhånd, og på egen regning, kreve å være representert ved en nøytral tredjepart ved oppveiing, homogenisering og prøveuttak. Det vil da bli foretatt et ekstra prøveuttak til kundens representant. Analyseresultatene som fastsettes av KAR og av kundens representant skal utveksles på en på forhånd avtalt dato. Ved ulikhet i analyseresultatene mellom KAR og representanten, vil oppgjør bli fastsatt ved gjennomsnittsverdi dersom resultatene ligger innenfor toleransegrensene. Dersom de maksimale avtalte toleransegrensene overstiges, eller dersom partene ikke blir enige om slike toleransegrenser, skal partene søke å komme til enighet om oppgjøret, Dersom enighet ikke oppnås, fastsettes metallinnholdet av uavhengig tredjepart (umpire) som utpekes av partene i fellesskap.

Dersom kunden velger ikke å være representert ved oppveiing og prøveuttak, fastsettes oppgjøret på basis av KARs analyse.

KAR skal utstede mottaksbekreftelse eller ordrebekreftelse ved mottak av metaller for raffinering. Bekreftelsen vil angi mottatt vekt og de analyser som skal foretas etter kundens instruksjoner. Bekreftelsen kan også angi forventet oppgjørstidspunkt. Ethvert avvik mellom vekten angitt på mottaksbekreftelsen i forhold til kundens egne opplysninger skal meddeles KAR uten ugrunnet opphold.

Ved verdivurdering og påfølgende kjøp av metaller utstedes kjøpsnota til kunde. KAR har også rett til å avslå raffineringsoppdrag eller kjøp uten at det kan kreves begrunnelse for dette. 

Varekjøp og handler som omfattes av lov-1999-12-22-105 (brukthandelloven) vil være underlagt bestemmelsene i brukthandelloven og FOR-1999-12-22-1379 (brukthandelforskriften). KAR har brukthandelbevilling, jf. brukthandelloven § 2 og brukthandelforskriften kap. 2.

KAR kan oppbevare bilde og beskrivelse av innleverte metaller i inntil 10 år. Analyseprøver destrueres 6 måneder etter prøveuttak.

3.2 Uønskede og farlige elementer

Kunden plikter å opplyse KAR om enhver fare eller risiko ved kundens leveranser til KAR, herunder spesialavfall, farlig avfall eller mulig radioaktivitet.

KAR har rett til å fakturere ekstrakostnader ved skader, deponi etc. i tilknytning til uønskede og farlige elementer og/eller misligholdt opplysningsplikt.

3.3 Leveringsbetingelser, risiko og eiendomsrett

Leveringsbetingelser fastsettes i henhold til Incoterms 2020. Når det på forhånd er avtalt at KAR skal kjøpe metallene, overgår eiendomsretten til KAR på leveringstidspunktet.

3.4 Kjøp eller raffinering av edelmetaller
som befinner seg i Norge

Standard leveringsbetingelse ved kjøp eller raffinering av vare som befinner seg i Norge skal være DAP («Delivered at Place») med angivelse av leveringsstedet Birkebeinervegen 24,
2316 Hamar. 

KAR påtar seg imidlertid transportrisikoen for forsendelser til KAR med KARs godkjente returemballasje, begrenset oppad til kr 300 000 per forsendelse for bedriftskunder og 50 000 for privatkunder og i henhold til forsikringsselskapenes A-vilkår, i den grad forsendelsen ikke er dekket av selgers transportforsikring og at selger på en tilfredsstillende måte kan dokumentere forsendelsens innhold og verdi i en skadesituasjon.

3.5 Kjøp eller raffinering av edelmetaller ved import til Norge

Kunden skal på forhånd melde fra til KAR om det ønskes bearbeidede fysiske varer i retur, overføring til kundens metallkonto hos tredjepart, eller om metallene skal selges til KAR.

3.5.1 Kjøp av edelmetaller ved import til Norge

Standard leveringsbetingelse ved kjøp av edelmetaller ved import til Norge er DAP («Delivered at Place») med angivelse av leveringsstedet K.A. Rasmussen AB, Grenadjärgatan 14, 25453 Helsingborg, Sverige.

3.5.2 Raffinering eller bearbeiding av edelmetaller
ved import til Norge

Standard leveringsbetingelse ved raffinering eller bearbeiding for utenlandsk kunde er DAP («Delivered at Place») med angivelse av leveringssted Birkebeinervegen 24, 2326 Hamar.

Alle leveranser der avsender skal ha fysiske metaller i bearbeidet form i retur vil bli klassifisert som raffinering og/eller bearbeiding. Dette gjelder også der kunden ønsker oppgjør i form av overføring til metallkonto hos tredjepart.

3.6 Utlevering av opplysninger og metaller til offentlige myndigheter

KAR vil utlevere opplysninger om de innleverte metallene til offentlige myndigheter i den grad dette pålegges.

Dersom KAR pålegges å utlevere metaller til politiet ved mistanke om tyvegods, heleri eller hvitvasking, vil oppgjør til kunden utsettes inntil KAR har fått tilbakelevert metallene og mistanken er avkreftet.

3.7 Salgsdokument og oppgjør

KAR vil utstede faktura for utførte raffineringstjenester og foreta oppgjør for edelmetallene ved å utstede kjøpsnota eller ved å godskrive kundens metallkonto, jf. disse Forretningsvilkårene punkt 4. Selger vil utstede salgsdokument i de tilfeller som ikke omfattes av pkt. 3.8.

3.8 Utstedelse av salgsdokument på vegne av selger

I de tilfeller edelmetaller må veies, analyseres eller på annen måte vurderes før oppgjør kan finne sted, vil KAR utstede salgsdokumentasjon på vegne av kunden. Det samme gjelder ved kjøp av metaller fra kundens metallkonto. Aksept av disse Forretningsvilkårene skal anses som en skriftlig avtale etter lov-2004-11-19-73 (bokføringsloven).

4. METALLKONTO

4.1 Definisjon

Med metallkonto menes en konto for mellomregning mellom KAR og den enkelte kunde uttrykt i vekt for det enkelte metall. Vektene gir uttrykk for den mengde metall som er tilgjengelig for partene for handels- eller oppgjørsformål på handels- eller oppgjørstidspunktet. Innskudd, uttak eller saldo på en metallkonto er å anse som transaksjoner eller mellomregninger som angis i vekt og ikke i pengeverdi.

Saldoen på en metallkonto er kontohavers eiendom, men inngår i KARs edelmetallbeholdning, og gir derfor ikke uttrykk for en allokert mengde av det enkelte metall i forhold til den enkelte kunde. Siden saldo på en metallkonto ut fra dette ikke er identifiserbar eller separabel gir den således ikke rettigheter til en spesifikk fysisk mengde i KARs metallbeholdning.

4.2 Bruk av metallkonto

Ved gjenvinning/raffinering av metaller, vil vekten av finmetallet bli godskrevet (kreditert) kundens metallkonto. Det samme gjelder dersom kunden velger å kjøpe metaller fra KAR for overføring til egen konto.

Ved kundens kjøp av edelmetallholdige halvfabrikata, granulat eller investeringsmetaller, vil finmetallinnholdet i produktene bli trukket fra (debitert) kundens metallkonto. Det samme gjelder dersom kunden velger å selge metaller fra sin egen konto til KAR.

Dersom kunden har instruert KAR om å overføre metaller fra sin konto til en annen kunde hos KAR, eller til en annen leverandør, gis KAR rett til å belaste kundens metallkonto.

KAR gis rett til å godskrive kundens metallkonto dersom KAR har blitt instruert av en motpart om å overføre metaller til kundens konto. I slike tilfeller skal kunden varsles innen kontoen godskrives.

Ved enhver godskriving eller belastning av kundens metallkonto vil KAR utarbeide pliktig salgsdokumentasjon som viser gjeldende transaksjon og ny saldo på kundens metallkonto.

Kunden kan bare disponere over sitt innestående på metallkonto dersom det ikke eksisterer uoppgjort krav for kjøp av metaller. Dette gjelder også i tilfeller hvor det er innvilget kreditt. 

4.3 Saldo

KAR skal jevnlig gjøre tilgjengelig kontoutskrift for kunden som viser transaksjoner og saldo på kundens metallkonto. Salgsdokumentasjon som viser transaksjoner og saldo på metallkonto skal anses likestilt med en kontoutskrift, og det samme gjelder påminnelse ved overtrekk av metallkonto og tilgang til selvbetjeningsportalen Min Side.

Kundens saldo på metallkonto skal ikke være negativ. Ved påvisning av negativ saldo, ut over det som eventuelt framgår av særskilt avtale, gis KAR rett til å utstede faktura for det salg av metaller til konto som er nødvendig for inndekning av den negative saldoen. En slik faktura forfaller til betaling umiddelbart hvis ikke annet følger av skriftlig avtale. Kunden kan gis anledning til å sende inn metaller. 

4.4 Renteberegning

Kundens innestående mengde på metallkonto er ikke gjenstand for renteberegning.

Dersom kunden har negativ saldo på sin metallkonto, kan KAR foreta renteberegning på basis av saldoen omregnet til metallets markedsverdi i gjeldende valuta på renteberegningstidspunktet.

4.5 Priser og oppgjørsbetingelser

Ved enhver transaksjon til eller fra metallkonto, eller ved renteberegning, gjelder KARs til enhver tid gjeldende prisliste og oppgjørsbetingelser, jfr. punkt 5.

4.6 Opphør av metallkonto

En metallkonto består inntil den sies opp av en av partene. Ved oppsigelse skal det foretas sluttavregning av metallkontoen før den bringes til opphør.

Dersom kontroll av det registrerte kundeforholdet viser at det foreligger brudd på KARs regler for Ansvarlig Metallhandel, gis KAR rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning.

Dersom kunden har negativ saldo på metallkontoen på oppsigelsestidspunktet, skal KAR utstede salgsdokumentasjon (faktura).

Dersom kunden har positiv saldo på metallkontoen på oppsigelsestidspunktet, skal KAR utstede salgsdokumentasjon (kjøpsnota) etter bestemmelsene i denne avtale om salg av metaller fra konto.

KAR vil ved periodisk gjennomgang av sitt kunderegister inaktivere kunder som ikke har hatt transaksjoner på sin kundekonto de siste fem år. I slike tilfeller vil kunden motta varsel om at eventuell restsaldo på metallkonto eller kundereskontro som utgjør mindre enn kr 1 500 vil bli slettet etter tre år fra varselets dato. 

5. PRISER

Prisene og betingelsene som til enhver tid gjelder ved kjøp av produkter og tjenester fra KAR, med mindre annet er særskilt avtalt, finnes på karasmussen.com

6. MISLIGHOLD

6.1 Virkninger av mislighold

Ved mislighold kan det kreves erstatning for økonomisk tap etter alminnelige kontraktsrettslige regler.

Ingen av partene kan holdes ansvarlig for skade eller tap som oppstår ved manglende oppfyllelse av avtaleforpliktelser dersom dette er forårsaket av forhold som etter norsk rett anses som force majeure.

6.2 Ansvarsbegrensning

KARs ansvar ved økonomisk tap hos kunden som følge KARs mislighold skal alltid være begrenset til kundens direkte, dokumenterbare tap. KAR er ikke ansvarlig for kundens indirekte tap.